Rau­ma­lai­nen La­pe­la Oy on eden­nyt pit­käl­le sii­tä, kun her­rat Lai­ne, Pent­ti­lä ja Lai­ne pe­rus­ti­vat ko­ne­pa­ja­y­ri­tyk­sen vuon­na 1945. Ny­kyi­nen La­pe­la Tech­no­lo­gy Oy on glo­baa­li yri­tys, jon­ka ta­voit­teet ovat Suo­men ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­la.

– Kas­vu löy­tyy Kii­nas­ta, sil­lä Suo­mes­sa on ra­jal­li­set mark­ki­nat ja te­ki­jöi­tä to­del­la pal­jon. Lii­ke­vaih­dos­tam­me Kii­nan osuus on tä­nään noin vii­si pro­sent­tia, mut­ta tu­le­vai­suu­des­sa se voi ol­la jopa 70–80 pro­sent­tia. Kol­me vuot­ta on re­a­lis­ti­nen ai­ka, La­pe­lan toi­mi­tus­joh­ta­ja Jan­ne Rii­hi­maa sel­vit­tää.

Rau­ma­lais­läh­töi­nen pit­kän lin­jan yrit­tä­jä Rii­hi­maa tuli La­pe­lan toi­min­taan mu­kaan vuon­na 2012 ja vuo­des­ta 2017 läh­tien hän on omis­ta­nut yri­tyk­sen puo­lik­si tur­ku­lai­sen Jark­ko Mi­la­nin kans­sa. Rii­hi­maan tul­les­sa La­pe­laan oli yri­tys teh­nyt jo pit­kään yh­teis­työ­tä Po­si­van kans­sa. Ky­sy­mys on pit­käl­ti tut­ki­mus­lait­teis­ta, jot­ka kä­sit­te­le­vät poh­ja­ve­den vir­taus­ta ge­o­lo­gi­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä. Kii­na-ku­vi­ot tu­li­vat mu­kaan Rii­hi­maan kaut­ta.

– Olin toi­mi­nut pit­käl­ti elekt­ro­nii­kan, työs­tö­ko­nei­den ja te­ol­li­suu­sau­to­maa­ti­on kans­sa ja 2011 tein kii­na­lai­sen GSK CNC Equip­men­tin kans­sa Poh­jois-Eu­roop­paa kos­ke­van ja­ke­lu­so­pi­muk­sen, joka brän­dät­tiin ni­mel­lä GSK Nor­dic. Sii­tä al­koi yh­teis­työ kii­na­lais­ten kans­sa, ker­taa Rii­hi­maa.

– GSK on maa­il­man toi­sek­si suu­rin CNC-jär­jes­tel­mien val­mis­ta­ja, jon­ka vo­lyy­mit pe­rus­tu­vat pit­käl­ti maan omaan mark­ki­na-alu­ee­seen, hän tar­ken­taa.

– Kii­na­lai­seen sys­tee­miin ei ole help­po pääs­tä si­sään, mut­ta kun väy­lät oli pit­käl­lis­ten neu­vot­te­lui­den jäl­keen saa­tu au­ki, al­koi­vat hom­mat toi­mia. It­se tyk­kään kii­na­lai­ses­ta tyy­lis­tä toi­mia, heil­lä on ihan oi­ke­an­lais­ta omaa tuo­te­ke­hi­tys­tä, Rii­hi­maa tii­vis­tää.

Jan­ne Rii­hi­maan mu­kaan La­pe­lan ta­voit­tee­na on ol­la jat­kos­sa Kii­nan suun­taan enem­män­kin vie­jä kuin pel­käs­tään tuo­ja.

– Mei­dän ydi­na­laam­me on työs­tä­vä te­ol­li­suus ja au­to­maa­ti­o­puo­lel­la on edet­ty se edel­lä. Työs­tö­ko­nei­den ka­ve­rik­si ovat nous­seet te­ol­li­suus­ro­bo­tit, joi­ta in­teg­roim­me so­lu­rat­kai­sui­him­me.

– Kii­na­lais­ten kans­sa on teh­ty tuo­tan­non suun­nit­te­lua, joka pi­tää si­säl­lään ko­ko­nais­val­tai­sen tuo­tan­top­ro­ses­sien hal­lin­nan, suun­nit­te­lun ja yl­lä­pi­don. Tah­to­ti­la on saa­da ai­kai­sek­si kus­tan­nus­te­hok­kai­ta ja sa­mal­la tur­val­li­sia rat­kai­su­ja. Toi­min­ta Kii­nan suun­taan ta­pah­tuu täl­lä het­kel­lä tii­viis­sä yh­teis­työs­sä Priz­z­tec­hin ja Ro­bo­co­as­tin kans­sa. Ja jos jo­tain ei pys­ty­tä to­teut­ta­maan it­se, ha­e­taan tu­kea omis­ta ver­kos­tois­ta, Rii­hi­maa sel­vit­tää.

Rii­hi­maa ker­too, et­tä yh­teis­työ­hön liit­tyy myös kou­lu­tus­ta sa­moin kuin au­di­toin­ti­käyn­te­jä pai­kal­li­seen te­ol­li­suu­teen. Kii­nas­sa ja eri­tyi­ses­ti va­jaan kym­me­nen mil­joo­nan asuk­kaan Ning­bon kau­pun­gis­sa La­pe­la on saa­vut­ta­nut po­liit­ti­ses­ti hy­väk­sy­tyn toi­mi­jan sta­tuk­sen, mikä hel­pot­taa ovien avaa­mis­ta rat­kai­se­vas­ti.

– Kii­na­lai­set val­ti­on ins­ti­tuu­ti­ot ovat käy­neet Rau­mal­la au­di­toi­mas­sa mei­dän toi­min­taam­me ja olem­me pääs­seet mu­kaan Made in China 2025 -pro­jek­tiin, Rii­hi­maa ker­too.

– Kii­nas­sa riit­tää töi­tä mie­let­tö­mäs­ti. Siel­lä on­nis­tuu, jos suh­teet ovat avoi­met ja kai­kin puo­lin kun­nos­sa. La­pe­la täh­tää sii­hen, et­tä mei­dän hy­vät suh­teem­me aut­tai­si­vat myös omia yh­teis­työ­toi­mi­joi­tam­me sii­hen suun­taan, hän ko­ros­taa.

La­pe­la Tech­no­lo­gy on mu­ka­na Ul­vi­lan yh­teis­kou­lun ti­lois­sa tors­tai­na 18.7. kel­lo 10-15 jär­jes­tet­tä­vil­lä Ro­bot­ti­ran­ni­kon au­to­maa­ti­o­mes­suil­la. Esit­te­lys­sä mu­ka­na on myös La­pe­lan edus­ta­ma ka­na­da­lai­nen Ro­boDK-oh­jel­mis­to.

Lapelan toimitusjohtaja Janne Riihimaa
ja johdon assistentti Katinka Kankaanpää.